મહાત્મા ગાંધી ઉચ્ચત્તર ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમ શાળા
ચંદલા, દાહોદ
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

મંત્રી - શ્રી બારીયા રાધિકાબેન દીતાભાઇ

ટ્રસ્ટનું નામઃ- અખિલ ગુજરાત આદિવાસી, ગ્રામ્ય વિકાસ પરિષદ


ટ્રસ્ટીશ્રી


મુખ્ય પાનું | પ્રવૃત્તિઓ | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mahatmagandhiuubachandla.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 11,927