મહાત્મા ગાંધી ઉચ્ચત્તર ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમ શાળા
ચંદલા, દાહોદ

સ્ટાફની માહિતી

શ્રી પટેલ.એચ.એસ.

Designation:આચાર્ય 
Mobile:9974087570 

શ્રી મેડા.સી.આર.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9712295445 

શ્રી રાઠોડ.બી.જી.

Designation:ઉદ્યોગ શિક્ષક 
Mobile:9978778943 

શ્રી જે.એચ.પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9638637646 

શ્રી ખિલવાળ.આર.એમ.

Designation:શિક્ષકો સહાયક 
Mobile:9913828336 

શ્રી વણકર.વી.એમ.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9978030263 

શ્રીમતિ મોહનીયા.એસ.એસ.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9428549259 

શ્રી ભાભોર.પી.એમ.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9978030109 

શ્રી મેરાવત.વી.આર.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Mobile:9913118080 

શ્રી ખોટ.પી.એન.

Designation:ઉદ્યોગ શિક્ષક 
Mobile:9978175282 

શ્રી વાળંદ વી.જે.

Designation:શિક્ષકા સહાયક 
Mobile:9723892399 

શ્રી ભૂરીયા.બી.કે.

Designation:કલાર્ક 
Mobile:9426597049 

શ્રી પરમાર.ડી.પી.

Designation:સેવકશ્રી 
Mobile:9726463975 

શ્રી પંચાલ.એન.ડી.

Designation:સેવકશ્રી 

શ્રી બારીયા.જી.પી.

Designation:મુખ્ય રસોયા 

શ્રી યાદવ.કે.કે

Designation:મદદનીશ રસોયા 
Mobile:9712252295 

શ્રી હઠીલા.કે.એચ.

Designation:પટાવાળા 

   

મુખ્ય પાનું | પ્રવૃત્તિઓ | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mahatmagandhiuubachandla.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 11,908