મહાત્મા ગાંધી ઉચ્ચત્તર ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમ શાળા
ચંદલા, દાહોદ

સ્ટાફની માહિતી

� �.�.�.

Designation:�� 
Mobile:9974087570 

� �.�.�.

Designation:� �� 
Mobile:9712295445 

� �.�.�.

Designation:� �� 
Mobile:9978778943 

� �.�.��

Designation:� �� 
Mobile:9638637646 

� �.�.�.

Designation:� �� 
Mobile:9913828336 

� �.�.�.

Designation:� �� 
Mobile:9978030263 

� �.�.�.

Designation:� �� 
Mobile:9428549259 

� �.�.�.

Designation:� �� 
Mobile:9978030109 

� �.�.�.

Designation:� �� 
Mobile:9913118080 

� �.�.�.

Designation:� �� 
Mobile:9978175282 

� � �.�.

Designation:� �� 
Mobile:9723892399 

� �.�.�.

Designation:�� 
Mobile:9426597049 

� �.�.�.

Designation:�� 
Mobile:9726463975 

� �.�.�.

Designation:�� 

� �.�.�.

Designation:� �� 

� �.�.��

Designation:� �� 
Mobile:9712252295 

� �.�.�.

Designation:�� 

   

મુખ્ય પાનું | પ્રવૃત્તિઓ | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mahatmagandhiuubachandla.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 54