મહાત્મા ગાંધી ઉચ્ચત્તર ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમ શાળા
ચંદલા, દાહોદ
Mahatma Gandhi UB Ashramshala, Chandla | Contactus

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ : મહાત્મા ગાંધી ઉચ્ચત્તર ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમ શાળા, ચંદલા.
શાળાનું સરનામું : મું:- ચંદલા પો:- મિનાકયાર તા:- ગરબાડા જિ:- દાહોદ.
રાજ્ય : ગુજરાત
પિન કોડ : 389155
ટ્રસ્ટનું નામ : અખિલ ગુજરાત આદિવાસી ગ્રામ્ય વિકાસ પરિષદ ગરબાડા. તા. ગરબાડા.
ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન નં. : નોંધણી નંબર ગુજ/123/પંચમહાલ તા.10/01/1986, સાર્વ.ટ્રસ્ટ રજી.નં.એફ/112 પંચ. તા.10/1/1986
S.S.C ઇન્ડેક્ષ નં. : 75.176
H.S.C ઇન્ડેક્ષ નં. : 24.0870
આચાર્યનો ફોન નં. : 9974087570
મોબાઇલ : 9974087570સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 

   

મુખ્ય પાનું | પ્રવૃત્તિઓ | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mahatmagandhiuubachandla.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,801